GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
   Home

 

 

 

Enkeleda Kapedani

z/Kryetar

 

 

 

Për të dëgjuar seancat audio, ju duhet të instaloni programin FTR Player:

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga Gjykata Elbasan

 

 

Mirësevini në Faqen Zyrtare të Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan

 

 

Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës, zyra për marrëdhëniet me publikun e mediat në Gjykatën e Shkallës së Parë të Elbasan ka ndërtuar dhe mirëmban këtë faqe. Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse. 

 

Qëllimi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median është që ky informacion të jetë në kohë reale dhe i saktë. Nëse dalin gabime gjatë punës, Gjykata ka predispozicionin maksimal që t'i korigjojë ato.

 

Informacioni nuk ka për qëllim të japë këshilla zyrtare apo profesionale (Nëse ju keni pyetje të veçanta, ju duhet të kontaktoni gjithmonë personelin përkatës).

 

Gjykata po punon intensivisht për të minimizuar gabimet teknike që mund të dalin gjatë përdorimit të faqes së Internetit, apo gjatë publikimit të të dhënave, por, sidoqoftë, disa të dhëna apo informacione mund të jenë krijuar apo strukturuar në bazë formate të dhënash që mund të përmbajnë gabime; prandaj gjykata ende nuk mund të garantojë që ky shërbim i publikimit në Internet nuk ka gabime. Gjithsesi, Gjykata synon që këto gabime t’i mënjanojë sa më parë.

 

Orientimi ne Gjykatën Elbasan

 

Si të hapni një çështje civile

Proçesi gjyqësor civil zhvillohet në përputhje me rregullat e përcaktuara në Kodin e Proçedurës Civile.

Ai fillon në bazë të investimit që i bëhet Gjykatës nga një person fizik ose juridik...

 

Si të bëni ankimin për një vendim

Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit...

 

Cilat janë tarifat në gjykatë

Për pension ushqimor,Për vërtetim fakti,Padi për zgjidhje martese, Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike...

 

 

 

Seksionet në Gjykatën Elbasan

 

Seksioni Civil

Seksioni Penal