GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
   Home      Info për publikun      Afatet Ligjore
 Afate të ndryshme ligjore

Vendimet perfundimtare civile te gjykates se shkalles se pare Elbasan mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Durres brenda 15 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per palet qe e kane lene gjykimin e ceshtjes ne mungese ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni per kete vendim.

 

Vendimet perfundimtare penale te gjykates se shkalles se pare Elbasan mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Durres  brenda 10 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per te pandehurit e gjykuar ne mungese ky afat fillon nga e nersermja e marrjes dijeni per kete vendim.